Siirry suoraan sisältöön

Kerhon säännöt

Espoon erotuomarikerho ry:n viralliset voimassa olevat säännöt.

1 §

Yhdistyksen, josta jäljempänä käytetään nimitystä kerho, nimi on Espoon Erotuomarikerho ry ja sen kotipaikkana on Espoon kaupunki. Kerhosta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä EEK.

2 §

Kerhon virallinen kieli on suomi

3 §

Kerhon tarkoituksena on jalkapalloerotuomareiden kouluttaminen ja kehittäminen, sekä heidän asiallisena tukenaan ja keskustelupiirinään toimiminen. Tämän tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho järjestää jalkapalloilun koulutus-, opinto-, keskustelu- ja kilpailutilaisuuksia.

4 §

Kerhon varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä kaikki Suomen Palloliiton ja sen piirien hyväksymät erotuomarit, jotka sitä kirjallisesti anovat. Kerhon kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä sellaisia palloilun harrastajia, jotka eivät ole suorittaneet erotuomaritutkintoa. Tällaisella kannattajajäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta kerhon kokouksissa. Jäsenhakemuksen ratkaisee kerhon johtokunta.

5 §

Kerhon vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden määrää kerhon marraskuun sääntömääräinen kokous. Viisitoista (15) jäsenmaksua suoritettuaan jäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Kannatusjäsenen vuotuisen jäsenmaksun marraskuun sääntömääräinen kokous määrää vuodeksi kerrallaan. Kerhon kokous voi määrätä kannatusjäsenelle myös kertamaksun. Liittyessään kerhoon jokainen jäsen maksaa liittymismaksun, jonka suuruuden marraskuun sääntömääräinen kokous määrää erikseen kullekin vuodelle. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 §

Kerhon jäsenistä pidetään luetteloa, johon merkitään jäsenen täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, kerhoon liittymisvuosi ja suoritetut jäsenmaksut.

7 §

Kerhon jäsen, joka esiintyy tai toimii jalkapalloilua halventavalla tavalla, rikkoo näitä sääntöjä, laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen tai muuten johtokunnan antamasta varoituksesta huolimatta toimii vastoin kerhon tarkoitusta, voidaan erottaa kerhosta. 5 § mukaisen jäsenen, jonka ei tarvitse maksaa jäsenmaksua, erotetaan kerhosta johtokunnan päätöksellä, jos hän ei ole kolmeen (3) vuoteen osallistunut kerhon toimintaan. Erottamisesta päättää johtokunta. Päätökseen on liitettävä valitusoikeus. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa asia kerhon kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan tiedon erottamispäätöksestä. Johtokunnan on määrättävä asia käsiteltäväksi kokouksessa, joka pidetään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta johtokunnalle. Johtokunnan erottamispäätös tulee voimaan, jos sitä kannattaa vähintään puolet äänestykseen osallistuneista kerhon jäsenistä. Jäsenyys lakkaa siitä päivästä, jolloin edellä mainittu erotetulle jäsenelle annettu määräaika kuluu umpeen tai jona kerhon kokous tekee erottamispäätöksen.

8 §

Kerhon sääntömääräinen vuosikokous voi johtokunnan esityksestä nimetä kunniajäseniä tai kunnia puheenjohtajan. Kunniajäseneksi voidaan nimetä kerhon jäsen tai muu henkilö, joka erotuomaritoiminnassaan tai muuten on toiminut erittäin ansiokkaasti maamme jalkapalloilun tai kerhon hyväksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan nimetä kerhon puheenjohtajana useita vuosia ansiokkaasti toiminut henkilö.

9 §

Hallitusta kutsutaan johtokunnaksi, johon kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittuina puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista kolme (3) vuosittain erovuoroisia. Jäsenten tulee olla kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneitä. Johtokunta hoitaa kerhon asioita, huolehtii päätösten toteuttamisesta ja valmistelee kerhon kokoukselle esitettäviä asioita ja ehdotuksia. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) marraskuun sääntömääräisen kokouksen valitsemaa jäsentä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänestyksen päättyessä tasatulokseen paitsi henkilövalinnoissa arpa. Johtokunnan jäsenen erotessa suoritetaan kerhon seuraavassa kokouksessa täydennysvaali johtokunnan saatua asiasta tiedon. Jäsen voi saattaa haluamansa asia johtokunnan tietoon antamalla sen kirjallisesti kenelle tahansa johtokunnan jäsenelle. Muuten noudatetaan haasteen tai muun tiedoksi antamisen osalta, mitä yhdistyslaissa säädetään.

10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä, sekä raha-asioissa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä taloudenhoitajan kanssa.

11 §

Kerhon toimihenkilöistä

1. Puheenjohtaja

a) kutsuu koolle johtokunnan kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana ja asioiden esittelijänä, jollei muu johtokunnan jäsen tai toimihenkilö esittele hänelle kuuluvaa tai valmiselemaansa asiaa.

b) valvoo, että kerhon ja johtokunnan päätökset pannaan täytäntöön ja että kerhon muut toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä.

2. Varapuheenjohtaja

a) suorittaa puheenjohtajalle kuuluvat tehtävät tämän estyneenä ollessa.

3. Sihteeri

a) pitää johtokunnan kokouksissa pöytäkirjaa ja allekirjoittaa ne.

b) hoitaa kerhon kirjeenvaihdon ja allekirjoittaa lähtevät kirjeet.

c) laatii kerhon ja johtokunnan vuosikertomukset.

d) pitää jäsenluetteloa.

4. Taloudenhoitaja

a) huolehtii rahavarojen hoidosta, kirjanpidosta ja omaisuudesta.

b) päättää tilit sekä laatii tuloslaskelman ja taseen johtokunnan käsittelyä varten.

5. Muu johtokunnan valitsema toimihenkilö hoitaa hänelle kuuluvat tehtävät tarvittaessa erikseen määrättyjen valtuuksien puitteissa.

12 §

Kerhon toimi- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit jätetään toiminnantarkastajille viimeistään tammikuun aikana. Toiminnantarkastajien tulee suorittaa tilien tarkastus ja antaa niistä kirjallinen lausunto viimeistään 10. päivään helmikuuta mennessä .

13 §

Kutsu helmi-/maaliskuussa ja marraskuussa pidettäviin sääntömääräisiin kokouksiin on lähetettävä vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta kirjeitse, sähköpostitse tai tekstiviestitse jäsenille. Ylimääräisiin kokouksiin kutsu on lähetettävä samalla tavalla vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

14 §

Kerhon helmi-/maaliskuussa pidettävässä sääntömääräisessä kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, sekä kaksi ääntenlaskijaa

b) esitetään kerhon toiminta- ja tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

c) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle edelliseltä tilikaudelta

d) päätetään muista mahdollisista toimenpiteistä, joihin toiminta- ja tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto antaa aiheen

e) käsitellään muut johtokunnan kokouskutsussa mainitsemat asiat

f) käsitellään muut asiat, jotka jäsenet ovat kirjallisesti ilmoittaneet kokouksen käsiteltäväksi vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Kerhon marraskuussa pidettävässä sääntömääräisessä kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, sekä kaksi ääntenlaskijaa

b) käsitellään ja hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

c) määrätään jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta samoin kuin kannatusjäsenmaksutkin seuraavaksi vuodeksi

d) valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

e) valitan johtokuntaan kolme (3) jäsentä, erovuoroisten tilalle.

f) valitaan kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa

g) käsitellään muut johtokunnan kokouskutsussa mainitsemat asiat

h) käsitellään muut asiat, jotka jäsenet ovat kirjallisesti ilmoittaneet kokouksen käsiteltäväksi vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

15 §

Kerho kokoontuu ylimääräisiin kokouksiin, kun kerhon kokous niin päättää, johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään kymmenesosa kerhon äänioikeutetuista tai vähintään viisi (5) kerhon äänioikeutettua jäsentä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa käsittelyä varten vaatii. Jos ylimääräinen kokous päättää kerhon kokouksen johdosta, se on pidettävä kokouksen määräämänä aikana tai jos kokous ei ole määrännyt päivämäärää, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa edellä mainitusta kokouksesta. Jos kokous pidetään jäsenistön vaatimuksesta, se on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vaatimus esitettiin johtokunnalle. Kerhon johtokunta järjestää harkintansa mukaan keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia.

16 §

Kerhon kokouksissa jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus lukuun ottamatta kannatusjäseniä. Valtakirjalla ei saa äänestää. Jollei näissä säännöissä jonkin asian kohdalla ole toisin määrätty, asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee paitsi vaaleissa arpa.

17 §

Päätös kerhon sääntöjen muuttamisesta tai päätös kerhon purkamisesta tehdään kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa kummassakin esityksen on saatava vähintään3/4 annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi ja joissa jälkimmäisessä äänestetään esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, jota vastoin muu keskustelu asiasta suoritetaan edellisessä kokouksessa.

18 §

Jos kerho päättää purkautua, sen omaisuus on jaettava rekisteröityjen jalkapalloa harrastavien yhdistysten kesken jalkapallon hyväksi suoritettavaan toimintaan, ensi sijalla kuitenkin erotuomaritoiminta.

19 §

Muutoin noudatetaan sitä, mitä yhdistyslaissa säädetään.